สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
129  ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพ  10100
โทร. 0-22215636  E-mail:ocsf02@hotmail.com, ocsf02@yahoo.com