กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

 

mail แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564


mail หน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ


mail ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2560/2561 ( เฉพาะส่วนของชาวไร่อ้อย 32.60 บาท/ตัน )


mail โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail ตารางจัดสรรเงินกู้เสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/61 


mail ข่าวอ้อยและน้ำตาลทราย 


mail บทสรุป โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย 


mail รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย 


mail โครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561


mail โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/2561


mail ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562


mail ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

mail  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 ( 8 กรกฎาคม 2563 )


mail  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 10 เมษายน 2563 )


mail ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ( 7 เมษายน 2563 ) 


mail ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  


mail ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการรคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรรมาสที่ 4


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการรคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรรมาสที่ 3


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการรคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรรมาสที่ 2


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการรคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรรมาสที่ 1


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์์ จำนวน 5 รายการ


mail ประกาศสำนักงานกองทุน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มต่าง ๆ

mail บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล) 24-7-63 enlightened


mail บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล)

 


mail บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับโรงงาน 


mail หนังสือรับรองบันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) 


mail ( โปรดลงวันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ) บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับชาวไร่อ้อย 


mail แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถตัดอ้อย


mail แบบฟอร์มเอกสาร โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


mail แบบฟอร์มสัญญา โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail แบบฟอร์ม การขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและดรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเจ้าหนี้สถาบันการเงิน


mail สัญญากู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/61