กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

mail  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย << NEW >>


mail  แผนความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


mail ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


mail รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย << ดาวน์โหลดใบสมัคร >>


mail แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564


mail หน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ


mail ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2560/2561 ( เฉพาะส่วนของชาวไร่อ้อย 32.60 บาท/ตัน )


mail โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail บทสรุป โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย 


mail รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย 


mail ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2562


mail ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มต่าง ๆ

mail  แบบแจ้งความประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย ( ใหม่ )

 


mail  บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล) 24-7-63


mail บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล)

 


mail บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับโรงงาน 


mail หนังสือรับรองบันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) 


mail ( โปรดลงวันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ) บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับชาวไร่อ้อย 


mail แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถตัดอ้อย


mail แบบฟอร์มเอกสาร โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


mail แบบฟอร์มสัญญา โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail แบบฟอร์ม การขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและดรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562


mail แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเจ้าหนี้สถาบันการเงิน


mail สัญญากู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2560/61