กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

mail   ประกาศการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ


mail  แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565


mail  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


mail รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


mail  แผนความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


mail หน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ


mail ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2560/2561 ( เฉพาะส่วนของชาวไร่อ้อย 32.60 บาท/ตัน )


mail บทสรุป โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย 


mail รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

mail  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565


mail  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565


mail  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4


mail  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3


mail  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2


mail ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล


mail  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1


mail  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด


mail  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ


mail  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (7 ตุลาคม 2563)


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

mail  สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย (ใหม่)


mail  แบบแจ้งความประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


mail  บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล) 24-7-63


mail บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล)

 


mail บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับโรงงาน 


mail หนังสือรับรองบันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) 


mail ( โปรดลงวันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ) บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับชาวไร่อ้อย 


mail แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถตัดอ้อย


mail แบบฟอร์มเอกสาร โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย