“ เราเป็นองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ”

 


 

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2527 โดยคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ชุดที่ 1 ขึ้น โดยมี นายวิโรจน์ เลาหพันธ์ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลังในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการและมีสถานที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร (บางลำพู)


กระดานข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารและกิจกรรมติดต่อสํานักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ที่อยู่ 129  ถนนหลวง  แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ  10100 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.
TEL        :  0-22215636 ( อัตโนมัติ 5 คู่สาย )

FAX.    .  :  0-22215615

E-MAIL    :  ocsf02@hotmail.com / ocsf02@yahoo.com

 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง