มติคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563


มติคณะกรรมการบริหารกองทุน ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

การบริหารงบประมาณกองทุน

 

ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2563 ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2562 ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย