กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

    

 

     พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

 

     พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 


 


     การบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เป็นกฏหมายแม่บทในการบริหาร โดยให้มีบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย

 

                1. ผู้แทนชาวไร่อ้อย
                2. ผู้แทนโรงงาน
                3. ผู้แทนส่วนราชการ


     ร่วมกันบริหารอุตสาหกรรมเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อย ในด้านการผลิตและจำหน่ายอ้อย เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเติบโตโดยมีเสถียรภาพ และเกิดความเป็นธรรมแก่ชาวไร่อ้อย เจ้าของโรงงานน้ำตาลและประชาชนผู้บริโภค ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ในการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มักประสบปัญหาความไม่ชัดเจน ความไม่เข้าใจ จนถึงมีการฟ้องร้องกันทางศาลอยู่หลายครั้ง


    ดังนั้น ”มุมกฎหมาย” ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จึงจะนำการรวบรวมบรรดาความเห็นทางกฎหมายของคณะที่ปรึกษากฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา และคำพิพากษาของศาลเพื่อประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งจะนำมาลงเผยแพร่เป็นระยะ ๆ ต่อไป

 

คณะที่ปรึกษากฎหมายของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

 


- การใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายในการสนับสนุนการวิจัย

 

- วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร

 

ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

 


- การใช้จ่ายเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527

 

- ขอหารือเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ

 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และแต่งตั้งกรรมการแทน

 

- การกำหนดราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายเป็นรายโรงงาน

 

- หน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

 

- การนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติอ้อย และน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

 

- องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตราการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

 

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ตามมาตรา 12 และ มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน