กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

mail การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปี 2567


mail รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


mail แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


mail แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


mail นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


mail การดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล


mail รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565


mail แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566


mail รายงานความคืบหน้าการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566


mail ผลการประเมินของกรมบัญชีกลาง ประจำปีบัญชี 2565


mail การสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก


mail แผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 2564-2568


mail แผนบริหารทรัพยากรบุคคล 2566 - 2568


mail รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


mail เจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)


mail แผนปฏิบัติการระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจำปี 2566


mail ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานบัญชี 

     <<< ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>


mail ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย


mail รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง


mail รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ ครั้งที่ 1


mail แผนความปลอดภัย อาชีวะอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน


mail หน้าที่และขั้นตอนปฏิบัติโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ


mail ชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) การจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2560/2561 ( เฉพาะส่วนของชาวไร่อ้อย 32.60 บาท/ตัน )


 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (จ้างซ่อม Printer HP)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (จ้างเหมาทำลายกระดาษ)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (ซื้อชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (ซื้อยางรถยนต์)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (ซื้อวัสดุงานบ้านฯและสำนักงาน)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (ซื้อไส้กรองตู้น้ำดืม)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (วัสดุคอมพิวเตอร์)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (ซ่อมโคมไฟ ห้องครัว)


mail  ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567 (ซื้อวัสดุสำนักงานฯ)


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส1 ปี 2567


mail ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณปี 2567


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (4 กรกฎาคม 2566)


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (5 เมษายน 2566)


mail ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (5 มกราคม 2566)


mail ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 


 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

 

สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


แบบแจ้งความประสงค์การปรับโครงสร้างหนี้ โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล) 24-7-63


บันทึกการรับเงินให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/62 เพิ่มเติม (สำหรับโรงงานน้ำตาล)


บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับโรงงาน  

 


หนังสือรับรองบันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาลฤดูการผลิตปี 2561/2562 (เพิ่มเติม) 


( โปรดลงวันที่ 1 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ) บันทึกการรับเงินช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อน สำหรับชาวไร่อ้อย 


แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถตัดอ้อย


แบบฟอร์มเอกสาร โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย