สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

129 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100

Tel. 02 221 5636  Fax. 02 221 5615

E-mail : ocsf02@hotmail.com, ocsf02@yahoo.com