สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

129 ถนนหลวง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ 10100

โทร. 02 2215636

E-mail : ocsf02@hotmail.com, ocsf02@yahoo.com