ด้วยพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 23 วรรคสอง กำหนดให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีสถานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา ๗ ให้ถือว่าบรรดากรรมการและอนุกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจ้างที่จ้างโดยใช้เงินกองทุนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้รัฐจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

                   สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนน้อยและคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. มีข้อเสนอแนะเห็นควรเพิ่มหัวข้อ “ท่านเห็นด้วยกับร่างประมวลจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายหรือไม่” ในแบบแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบในการจัดทำร่วมแสดงความคิดเห็น

                   ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (รอบ 2) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (http://www.ocsf.or.th) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 เพื่อสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระสำคัญ ร่างประมวลจริยธรรมกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ประมวลจริยธรรมกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

<<<  แบบสอบถามการจัดทำประมวลจริยธรรมกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย  >>>