สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2527 โดยคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน ชุดที่ 1 ขึ้น โดยมี นายวิโรจน์ เลาหพันธ์ อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลังในขณะนั้น เป็นประธานกรรมการและมีสถานที่ทำการแห่งแรกอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร (บางลำพู)

กระดานข่าวประชาสัมพันธ์

 

   ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2565
   ประชาพิจารณ์ : ร่าง ประมวลจริยธรรมกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565
  ประกาศการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
  แผนปฏิบัติการสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย 5 ปี (พ.ศ.2564 – 2568) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ข่าวสารและกิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายเอกรินทร์ ทองนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดแผนและขั้นตอนในการปฎิบัติและการดำเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานกองทุนฯ ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
โดยนางสุภาณี สุริยจันทราทอง เลขานุการกรม สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย โดยนายสมนึก มั่นในบุญธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย และสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย โดยนายเอกรินทร์ ทองนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ประชุมหารือเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการตรวจสอบทะเบียนคุมครุภัณฑ์และรายงานประวัติทรัพย์สิน กรณีที่มีการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่สามารถใช้งานได้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย

 

วันจันทร์ ที่  4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกรินทร์ ทองนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าฝ่ายของสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อมอบนโยบายและการดำเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานโดยความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ของปีประมาณการรายจ่าย 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ติดต่อสํานักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

ที่อยู่ 129  ถนนหลวง  แขวงบ้านบาตร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพฯ  10100 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.

TEL        :  0-22215636 ( อัตโนมัติ 5 คู่สาย )

FAX.    .  :  0-22215615

E-MAIL    :  ocsf02@hotmail.com / ocsf02@yahoo.com

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง