งบการเงิน
รายงานประจำปี 2550
รายงานการประชุม
ระเบียบและกฎหมาย
ประเมินผลการดำเนินงาน
แผนงานประจำปี 2553
แวดวงอ้อยและน้ำตาล
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่


คณะกรรมการบริหารกองทุน

 

คณะกรรมการบริหารกองทุน ชุดปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้

 

1

 

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร

 

ที่ปรึกษา

 

2

 

นายอภิจิณ โชติกเสถียร

 

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

3

 

นายสุรจิตต์ อินทรชิต

 

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรรมการ

 

4

 

นายสุพพัต อ่องแสงคุณ

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ

 

5

 

นายวรัชญ์ เพชรร่วง

 

ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนา
ระบบเงินนอกงบประมาณกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

 

6

 

นางสาวชวนชม กิจพันธ์

 

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการ

 

7

 

นายจิตเกษม พรประพันธ

 

 

ผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ

 

8

 

นายมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์

 

สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร
กรรมการ

 

9

 

นายพนม ตะโกเมือง

 

สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7
กรรมการ

 

10

 

นายธีระชัย แสนแก้ว

 

สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ
กรรมการ

 

11

 

นายวิณณ์ ผาณิตวงศ์

 

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
กรรมการ

 

12

 

นายฉัตรชัย ธรรมสวยดี

 

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
กรรมการ

 

13

 

นายศรายุธ แสงจันทร์

 

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กรรมการและเลขานุการ