งบการเงิน
รายงานประจำปี 2550
รายงานการประชุม
ระเบียบและกฎหมาย
ประเมินผลการดำเนินงาน
แผนงานประจำปี 2553
แวดวงอ้อยและน้ำตาล
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่


คณะกรรมการบริหารกองทุน

คณะกรรมการบริหารกองทุน ชุดปัจจุบันมีรายนามดังต่อไปนี้

1

นายอภิจิณ โชติกเสถียร

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

2

นายสุรพงษ์ เจียสกุล

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รองประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน

 

3

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
 

4

นายวรัชญ์ เพชรร่วง

ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนา
ระบบเงินนอกงบประมาณกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
กรรมการ

 

5

นางสาวชวนชม กิจพันธ์

ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
กรรมการ

 

6

นายสุวัชชัย ใจข้อ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค
สายนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ

 

7

นายพนม ตะโกเมือง

สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต 7
กรรมการ

 

8

นายธีระชัย แสนแก้ว

สมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือ
กรรมการ

 

9

นายมนตรี เลาหศักดิ์ประสิทธิ์

สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 กำแพงเพชร
กรรมการ

 

10

นายวิณณ์ ผาณิชวงศ์

บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
กรรมการ

 

11

นายรัฐวุฒิ แซ่ตั้ง

บริษัท น้ำตาลสระบุรี จำกัด
กรรมการ

 

12

นายศรายุธ แสงจันทร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
กรรมการและเลขานุการ