มุมกฎหมาย
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวอ้อยและน้ำตาลทราย  
  เอกสารขอรับสินเชื่อโครงการภัยแล้งและรถตัดอ้อย  
  เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญาขายลดเช็ค
  ขั้นตอนปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าอ้อย ฤดูการผลิตปี 2556/2557  
  เอกสารบันทึกการรับเงิน  หนังสือรับรอง  ตารางข้อมูลชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2556/2557  
  บทสรุป โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
  ข้อแนะนำการพิจารณาคุณสมบัติรถตัดอ้อย  
   หลักการหาจำนวนเงินที่นำมาขายลดเช็ค 


  บทความ

สรุปการประชุมระดมความคิดเห็นโครงการศึกษาเรื่องการจัดทำความตกลงการค้าเสรี
ระหว่างไทยกับสหภาพศุลกากรรัสเซีย คาซัคสถาน และเบลารุส

อ่านต่อ

องค์ประกอบและการดำเนินการของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ่านต่อ

การจัดจ้าง TDRI เำพื่อทำการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างอุตสาหกรรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายทั้งระบบ

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายบนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านต่อ