มุมกฎหมาย
งานวิจัยต่างๆ

Web Counter
คุณเข้ามาเป็นคนที่


  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างประจำสำนักงานกองทุนฯ  
   ตรวจสอบรายชื่อชาวไร่อ้อยที่โอนเงินไม่ผ่าน  
   สรุปผลการโอนเงิน เพิ่มค่าอ้อย 160 บาทให้กับ ธกส.   
  บทสรุป โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทย
  หนังสือรับรองสภาพรถตัดอ้อย
  ข้อแนะนำการพิจารณาคุณสมบัติรถตัดอ้อย  
  เอกสารขอรับสินเชื่อโครงการภัยแล้งและรถตัดอ้อย  
  เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อสำหรับจัดซื้อรถตัดอ้อย 
   หลักการหาจำนวนเงินที่นำมาขายลดเช็ค 
  โครงการการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาภัยแลัง 
  โครงการสินเชื่อสำหรับการจัดซื้อรถตัดอ้อย


  บทความ
องค์ประกอบและการดำเนินการของคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติอ้อยและ
น้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 โดยความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ่านต่อ

การจัดจ้าง TDRI เำพื่อทำการศึกษาแนวทางปรับโครงสร้างอุตสาหกรรรมอ้อย
และน้ำตาลทรายทั้งระบบ

โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายบนเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อ่านต่อ